• شاهرود - خیابان شهربانی،روبروی سه راه مولوی
منقضی شده